Home Brand Management

Local Consumer Culture Positioning viết tắt LCCP

634

Local Consumer Culture Positioning viết tắt LCCP –  Cá biệt hoá thương phẩm trong bối cảnh văn hoá quốc nội: nghĩa là định vị trí thương phẩm trong khung cảnh thị trường nội địa. Nhiều món hàng dù tốt nhưng chỉ có mục đích khai thác ở quốc nội. VD: xà phòng Roger Gallet rất có tiếng nhưng (hiện nay) không thấy bày bán ngoài nước Pháp là một thí dụ tiêu biểu.

SHARE