Link Pyramid – Liên kết Kim tự tháp – Một mô hình backlink dạng kim tự tháp mà trang web của bạn là đỉnh. Ví dụ: Trang web của bạn có thể có 100 liên kết trỏ đến nó. Mỗi liên kết trong 100 liên kết đó, có thể có 200 liên kết trỏ vào nó. Và mỗi liên kết trong 200 liên kết đó, có thể có 300 liên kết trỏ nó vào chúng tạo ra một cấu trúc kim tự tháp.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.