Key message – thông điệp chính: trong mỗi campaign mà thương hiệu triển khai đến người tiêu dùng cần phải xác định một thông điệp chính xuyên suốt cả campaign và thông điệp chính này được team creative thành 01 câu tagline hoặc hashtag để giúp người dùng dễ nhớ và dễ hình dung ra thông điệp của thương hiệu mang đến hơn.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.