Home Trade Marketing

Key Accounts Department

1001

Key Accounts Department – chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng qua các khách hàng chính (dựa trên sales volume và các kênh giao dịch…).;

SHARE