Home Brand Management

Impact Method

482

Impact Method: phương pháp trắc định hiệu quả của quảng cáo do hãng Gallup and Robinson soạn ra. Dùng môt tạp chí giả tưởng tập hợp các hình ảnh quảng cáo và đo sự liên tưởng của người đọc đối với món hàng một tuần lễ sau đó.

SHARE