Home Production

Image Optimization

899

Image Optimization: Tối ưu hóa ảnh. Hình ảnh trên trang công cụ tìm kiếm được Google xác định độ liên quan đến từ khóa nào đó thông qua tên, alt, title, desc và caption của ảnh đó.

SHARE