Home Brand Management

Image Advertising

690

Image Advertising: quảng cáo không nhắm cơ năng (ví dụ tốt, bền)của thương phẩm mà chỉ chú trọng tới hình ảnh (cảm động, thích thú) thương phẩm đem lại

SHARE