Image Advertising: quảng cáo không nhắm cơ năng (ví dụ tốt, bền)của thương phẩm mà chỉ chú trọng tới hình ảnh (cảm động, thích thú) thương phẩm đem lại

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.