Home Brand Management

Illustration

802

Illustration: hình ảnh, kiểu màu, đồ biểu…phần không phải là chữ viết trong một thương điệp.

SHARE