Home Brand Management

Graphical text

886

Graphical text là đoạn văn bản hiển thị trong một tập tin hình ảnh như JPEG, PNG hay GIF. Công cụ tìm kiếm (SE) không đọc được loại văn bản này.

SHARE