Triển khai thẻ Google Optimize với Tag Manager

Google Optimize cho phép bạn thử nghiệm các biến thể trang web và xem chúng hoạt động như thế nào so với mục tiêu mà bạn chỉ định. Tối ưu hóa giám sát việc thực hiện thử nghiệm và cho bạn biết biến thể nào tốt nhất. Bạn có thể triển khai Google Optimize từ Google Tag Manager.

Điều kiện tiên quyết

Bạn có thể triển khai thẻ Tối ưu hóa từ bất kỳ vùng chứa web hiện có nào của Trình quản lý thẻ. Tuy nhiên, để có kết quả tốt nhất, bạn nên triển khai phần JavaScript của đoạn mã chứa Trình quản lý thẻ trong <head> của trang càng cao càng tốt theo hướng dẫn cài đặt mới nhất

Thiết lập thẻ

  1. Click Tags → New.
  2. Change the default name of “Untitled Tag” to a descriptive title, such as “Optimize – www.example.com”
  3. Click Tag Configuration → Google Optimize.
  4. Enter your Google Analytics Tracking ID and your Optimize container ID (a.k.a. the Optimize snippet ID, available the Optimize Container setup panel.)
  5. Click More settings, and configure the Fields to Set and Advanced Configuration with the same values as your Google Analytics tags.
  6. Click Save, and proceed to save the tag without triggers.
  7. Open any Google Analytics Page View tags that are being triggered on load of pages where you want the Google Optimize tag to be fired.
  8. Click to edit the Tag Configuration, and open Advanced Settings → Tag Sequencing.
  9. Check the box to fire a tag before this tag fires, and select your Google Optimize tag as a “Setup Tag”.
  10. Click to Save your Google Analytics Page View tag, and repeat on any other Google Analytics Page View tags as relevant.

Quan trọng: Vì Google Optimize hoạt động song song với Google Analytics, nên cài đặt trình theo dõi của thẻ Optimize (được tìm thấy trong Cài đặt khác) phải thống nhất với cài đặt trình theo dõi trong thẻ Google Analytics. Sử dụng biến không đổi có thể giúp thống nhất giữa các thẻ bằng cách cung cấp một nơi duy nhất để thay đổi giá trị thường dùng, chẳng hạn như ID theo dõi Analytics.

Link truy cập chính thức từ Google:  https://www.google.com/analytics/optimize/

Nguồn: Google

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.