Google+ Circles – Vòng tròn G+: Những tác giả và các trang web mà bạn đã thêm vào Google + của bạn sẽ được Google cho hiển thị nhiều hơn mỗi khi có truy vấn tìm kiếm phù hợp.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.