Home Brand Management

Fuji Audience Satisfaction System viết tắt FASS

301

Fuji Audience Satisfaction System viết tắt FASS: Hệ thống đo độ thõa mãn của khách hàng do hãng Fuji sáng chế