Home Brand Management

Frame

700

Frame: khung ảnh hay một đơn vị ảnh tượng giới hạn trong tầm nhìn. Kỹ thuật điều chỉnh khung gọi là framing.Không thích hợp với khung gọi là off frame. Khung hình có thể chật ních (tight framing) hay thưa rộng (loose framing) tùy theo có ít hay nhiều khoảng trống.

SHARE