Home Brand Management

Frame of Reference viết tắt FOR

364

Frame of Reference (viết tắt FOR) là môi trường cạnh tranh của thương hiệu. Cái này vô cùng quan trọng khi định vị thương hiệu.