Home Marketing technology/Technical

Footprint

696

Footprint – Một con số liên tục về một trang web. Ví dụ hầu hết các trang web sử dụng WordPress CMS có thể được tìm thấy bằng cách tìm kiếm “powered by wordpress” footprint trong Google.

SHARE