Home Brand Management

Fade in, Fade out

985

Fade in, Fade out: một hình ảnh từ từ hiện ra hay từ từ lu mờ đi trên màn ảnh.

 

SHARE