Home Brand Management

Establishing shot

496

Establishing shot: cách thu hình nhân vật hay vật thể trung tâm với khoảng cách tất yếu để có thể phân biệt rõ ràng nó với ngoại vi.

SHARE