Establishing shot: cách thu hình nhân vật hay vật thể trung tâm với khoảng cách tất yếu để có thể phân biệt rõ ràng nó với ngoại vi.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.