Effective Cost per Mile (viết tắt eCPM): Đây là thuật ngữ không phổ biến nhiều như CPM hay CTR,…, nó là thước đo cho biết doanh thu mỗi 1000 lần quảng cáo được hiển thị. Công thức tính eCPM = (Tổng Số tiền thu được / số lượt quảng cáo hiển thị)x1000.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.