Home Brand Management

Effect

746

Effect: tác dụng nhân tạo về âm thanh hay hình ảnh đánh vào thị giác hay thính giác được sử dụng từng trường hợp để tăng thêm uy lực đặ biệt cho phim.

SHARE