Home Brand Management

Dissolve (Dis)

587

Dissolve (Dis): thủ pháp điện ảnh cho phép xoá dần hình ảnh hiện có trên màn ảnh để từ từ thay vào một hình ảnh mới.

SHARE