Home Brand Management

Director Treatment

1221

Director Treatment: Xử lý góc máy của đạo diễn. Từ kịch bản của Agency, Director sẽ phát triển góc máy quay sao cho đẹp và hiệu quả nhất. Công việc này phải được sự chấp thuận của Creative Director (giám đốc sáng tạo) và Client (khách hàng) trước khi tiến hành quay phim.

SHARE