Trong ngành kinh tế học, Demand elasticity – độ co giãn của cầu (hay elasticity of demand) là đại lượng đặc trưng cho phản ứng của lượng cầu trước sự thay đổi của một số biến khác.

Price elasticity of demand – Độ co giãn theo giá của cầu: được gọi tắt là độ co giãn theo giá. Độ co giãn theo giá đo lường mức độ thay đổi của lượng cầu về một hàng hóa khi giá cả của hàng hóa đó thay đổi.

Độ co giãn theo giá hay là độ nhạy cảm với sự thay đổi của giá và của các hàng hóa là vô cùng khác nhau. Khi độ co giãn theo giá của một hàng hóa là lớn, thì chúng ta nói hàng hóa đó có cầu co giãn, có nghĩa là lượng cầu phản ứng rất mạnh đối với sự thay đổi của giá và ngược lại.

Ví dụ: những hàng hóa thiết yếu như thực phẩm, nhiên liệu, cầu thường không co giãn. Những hàng hóa này là vật dụng cần cho cuộc sống và không thể dễ dàng từ bỏ khi giá của chúng tăng lên. Ngược lại, những hàng hóa như quần áo thời trang, du lịch… lại có độ co giãn rất cao.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.