Home Email & SMS Marketing

Deliverability Rate

648

Deliverability Rate (Tỉ lệ phân phối): Là tỉ lệ email đã gửi thành công trong tổng số các email đã được gửi đi. Khi một email đã được gửi đi thành công thì vẫn chưa thể chắc chắn rằng nó đã nằm trong inbox của người nhận.

SHARE