Daily budget – Ngân sách hằng ngày là những gì bạn sẵn sàng chi tiêu mỗi ngày cho mỗi quảng cáo. Chi phí hàng ngày của bạn được dựa trên mức trung bình hàng ngày mỗi tháng, vì vậy đừng lo lắng nếu bạn thay đổi từ ngày này sang ngày khác.

Daily Budget trên Facebook: Ngân sách hàng ngày là số tiền bạn cho biết bạn sẵn sàng chi tiêu cho một nhóm quảng cáo cụ thể mỗi ngày. Facebook sẽ không bao giờ tính phí bạn nhiều hơn ngân sách hàng ngày của bạn vào một ngày đã nêu.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.