Custom field –  Trường tùy chỉnh, là một tính năng nổi bật trong WordPress giúp các lập trình viên có khả năng tùy biến cao hơn. Chức năng của nó là tạo ra thêm các trường (field) nhập nội dung vào trong các post type và hiển thị ra ngoài giao diện thông qua việc gọi tên field để hiển thị.

Custom field trong email Marketing: Là các trường dùng để cá nhân hóa nội dung email. Các trường tùy chỉnh này cho phép khách hàng nhập và lưu trữ các thông tin bổ sung của mỗi liên hệ như: địa chỉ, ngày sinh, thói quen mua sắm, ghi chú …

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.