Home Brand Management

Cue

665

Cue: dấu hiệu (bằng tiếng nói hay động tác) cho phép một bài hát, một pha diễn xuất hay đối thoại bắt đầu.

SHARE