Home Brand Management

Cowcatcher hoặc Opening Announce

637

Cowcatcher: còn gọi là Opening Announce, nghĩa là quảng cáo đặt trước khi tiết mục khởi đầu. Thường thường dùng để quảng cáo một thương địêp không có dính líu gì với nội dung tiết mục đi sau (so sánh với Hitchhike).

 

SHARE