Home e-Commerce

Cost income ratio viết tắt CIR

2312

Cost income ratio (viết tắt CIR): nghĩa là tỷ lệ chi phí quảng cáo trên tổng thu nhập đạt được từ chiến dịch quảng cáo đó.