Corporate social responsibility viết tắt CSR là trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, là cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương xã hội nói chung. CSR được coi là một yếu tố quan trọng như những yếu tố truyền thống khác như chi phí, chất lượng…CSR được lồng ghép vào chiến lược của doanh nghiệp và trở thành điều kiện bắt buộc để DN tồn tại và phát triển.

CSR giúp doanh nghiệp bảo vệ danh tiếng và gia tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Một trong những lợi ích nhất định nhờ hoạt đồng CSR đó là doanh nghiệp có thể sử dụng các kênh truyền thông đại chúng để thông báo cho cộng đồng và các bên hữu quan biết được những hoạt động CSR của mình. Đây là công cụ hữu hiệu để cho những người làm PR phát triển thương hiệu và gia tăng tình cảm của người tiêu dùng đối với thương hiệu sản phẩm của công ty. 

Bao gồm:

  • Giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa công ty
  • Bảo vệ quyền lợi cho người lao động
  • Chống tham nhũng
  • Bảo vệ môi trường
  • Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động
  • Thu hẹp khoảng cách nhân viên và lãnh đạo
  • Vì lợi ích cộng đồng

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.