Contextual Links – Link trong văn cảnh : Link nhúng vào bên trong nội dung của một trang được coi là mạnh hơn các link trên một trang trống hoặc được tìm thấy ở những nơi khác trên trang. 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.