Home Production

Coder

509

Về cơ bản Coder chỉ viết các mã lệnh logic với ngôn ngữ lập trình trong phạm vi yêu cầu mà anh ấy không cần biết logic của chương trình. Có người sẽ định nghĩa các business logic, Flowchart cho các business logic và cung cấp cho các Coder. Nói cách khác nếu bạn có 1 vấn đề rõ ràng và 1 giải pháp rõ ràng được mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc mã giả, bạn cần 1 ‪coder để chuyển chúng sang ngôn ngữ của máy tính. Anh ta chỉ code.