Cocos2d-x là một framework dùng để phát triển game, nguồn gốc từ framework nổi tiếng Cocos2d iPhone, điểm khác biệt là nó sử dụng C++ để hiện thực, thay vì Objective-C như bản gốc.

Điểm nổi bật: 

  • Cross-platform: Dĩ nhiên, ngày nay hầu hết các framework đều cross-platform. Nhưng vấn đề là Cocos2d-x làm được nhiều hơn hẳn.
  • Open source: bạn có thể làm bất kỳ điều gì với code của nó, bạn cũng có thể đóng góp vào framework nữa để giúp nó phát triển hơn.
  • Light weight & Fast running: Sử dụng C++,Cocos2d-x có hiệu xuất cao, chạy được trên cả những thiết bị cấu hình rất thấp của Android.
  • Simple Easy to Learn APIs: Điềm yếu duy nhất là hệ thống Document của Cocos còn yếu, đôi khi bạn phải đọc của Cocos2d iPhone
  • Lua binding, Js binding: Bạn hoàn toàn có thể sử dụng Lua, hay Javascript để hiện thực sản phẩm của mình, (không nhất thiết là C++). Điều này rất hữu ích đối với những người mới, không mạnh về C++
  • Tools và Library: Hiện tại có rất nhiều công cụ và thư viện hỗ trợ phát triển game bằng Cocos2d-x
  • Cocos2d-x hỗ trợ cho: Win32, Mac, Linux, iOS, Android, Blackberry, Marmalade, Tizen, WinRT (metro app), Wp8

Link website: http://www.cocos2d-x.org/

Summary
Article Name
Cocos2d-x framework
Description
Cocos2d-x là một framework dùng để phát triển game, nguồn gốc từ framework nổi tiếng Cocos2d iPhone, điểm khác biệt là nó sử dụng C++ để hiện thực, thay vì Objective-C như bản gốc.
Publisher Name
Digital Production
Publisher Logo

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.