Home Email & SMS Marketing

Clicks Per Open

845

Clicks Per Open: Là tỷ lệ phần trăm số lần nhấp chuột trên số lần mở email.

Click rate: Được tính bằng số lượng click vào từng đường link trong email chia cho tổng số email.

SHARE