Home Email & SMS Marketing

Clicks Per Delivered

875

Clicks Per Delivered: Là tỷ lệ phần trăm số lần nhấp chuột trên số lượng email gửi đi nhất định.

SHARE