Home e-Commerce

Checkout

919

Checkout: thanh toán. Ở mục này cần cung cấp thông tin cơ bản như tên, sđt, email, địa chỉ và xác nhận đặt hàng. Thông tin từ khác hàng sẽ được đưa đến hệ thống quản trị hoặc được email về cho người quản trị hoặc khách hàng.

SHARE