Home Brand Management

Celebrity Testimonial Advertising

276

Celebrity Testimonial Advertising : quảng cáo dùng lời tiến cử thương phẩm của các nhân vật có tiếng.