Home Brand Management

Celebrity Testimonial Advertising

514

Celebrity Testimonial Advertising : quảng cáo dùng lời tiến cử thương phẩm của các nhân vật có tiếng.

 

SHARE