Home e-Commerce

Cardholder authentication

649

Cardholder authentication Là chương trình xác thực chủ thẻ khi thực hiện giao dịch trực tuyến. Khi chủ thẻ tham gia vào 3D Secured, chủ thẻ sẽ được OnePAY cung cấp một cửa số xác thực. Tại đây, chủ thẻ sẽ được xác thực với ngân hàng phát hành để giao dịch được thực hiện một cách an toàn.

SHARE