Home e-Commerce

Card Security Code viết tắt CSC

924

Card Security Code (viết tắt CSC) Là chương trình bảo vệ chủ thẻ của các tổ chức thẻ quốc tế. CSC bao gồm 3 đến 4 số được in trên thẻ. Các tổ chức thẻ quốc tế đặt tên khác nhau cho chương trình của họ như : CVC Card Validation Code (MasterCard), CVV Card Verification Value (Visa), CID Card Identification Number (AmEx).

SHARE