Home e-Commerce

Capture trong e-Commerce

327

Capture trong e-Commerce Là tính chất của một giao dịch thành công với số tiền thanh toán được chấp nhận giao dịch từ đơn vị phát hành.

SHARE