By-product pricing – Định giá bằng sản phẩm: chiến lược này thường dành cho các sản phẩm cao cấp, định giá dựa vào thương hiệu, đối tượng khách hàng mục tiêu, và thị trường. (với điều kiện là giá sản xuất rất thấp)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.