Home Product Marketing

By-product pricing

807

By-product pricing – Định giá bằng sản phẩm: chiến lược này thường dành cho các sản phẩm cao cấp, định giá dựa vào thương hiệu, đối tượng khách hàng mục tiêu, và thị trường. (với điều kiện là giá sản xuất rất thấp)