Home Email & SMS Marketing

Bulk Mail

1066

Bulk Mail: Chỉ một chiến dịch email marketing với quy mô lớn, gửi cùng một nội dung đến một phân khúc (đối tượng) khách hàng.

SHARE