Home Brand Management

BBDO

488

BBDO viết tắt của các từ Batten, Barton, Durstine &Osborn : tên một tập đoàn quảng cáo quốc tế hàng đầu.

SHARE