Home Brand Management

Average minutes rating viết tắt AMR

706

Average minutes rating viết tắt AMR: Lượng người xem bình quân của một chương trình/kênh trong suốt thời gian phát sóng, AMR (Rating) có thể được tính theo đơn vị người hoặc %.

Đo lường kích thước trung bình của khán giả cho chương trình truyền hình trong bất kỳ khoảng thời gian nào, được thể hiện bằng số lượng người xem x1000.

SHARE