Authority of Google+ User Accounts – Xác thực người dùng Google+: Google sẽ cân nhắc những +1 đến từ các tài khoản có thẩm quyền nhiều hơn là từ các tài khoản mà không có nhiều người follow.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.