Home Brand Management

Audience Flow

561

Audience Flow: sự luân lưu của khán chúng hay số khán thính giả một đài vặn nút chọn một đài khác vào một thời điểm nào đó.

 

SHARE