Home Brand Management

Annual Operating Plan viết tắt AOP

2223

Annual Operating Plan viết tắt AOP: Dự báo chi tiết tất cả thu nhập ước tính và chi phí dựa trên doanh thu bán hàng dự kiến ​​trong một năm để xác định mục tiêu, truyền thông nội bộ và phương án theo dõi kiểm tra đo lường về các hoạt động chính cho năm kế tiếp với kế hoạch chiến lược thống nhất từ trên xuống (xuất phát từ BOD – Board of Directors)

Forecast (dự báo) là một công cụ lập kế hoạch giúp quản lý trong các nỗ lực của mình để đối phó với sự không chắc chắn của tương lai, dựa chủ yếu vào dữ liệu từ quá khứ, hiện tại và phân tích các xu hướng trong hơn một năm.

SHARE