Home Brand Management

Aided

557

Aided: đây là chỉ số mà thương hiệu phải có sự trợ giúp thì khách hàng mới nhớ ra.

SHARE