Home Brand Management

Aided

353

Aided: đây là chỉ số mà thương hiệu phải có sự trợ giúp thì khách hàng mới nhớ ra.

SHARE