Ahrefs Domain Rating viết tắt ADR  là thước đo tác động của backlinks đến một website dựa vào giá trị của tất các backlink được trỏ đến website.

Điều này sẽ giải thích vì sao bạn sẽ thấy ADR hay còn viết tắt là DR trên toolbar của Ahrefs thường cao hơn so với các AUR hay viết tắt là UR.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.