Home Brand Management

Affordable Approach Method

1063

Affordable Approach Method: Phương pháp lập kế hoạch chi phí quảng cáo dựa trên những gì chủ sở hữu hoặc bộ phận tiếp thị của công ty tin rằng công ty có thể chi tiêu cho tiếp thị. Vì các ngân sách như vậy không dựa trên bất kỳ mục đích nào đó, công ty có thể chi tiêu quá ít hoặc quá nhiều so với nhu cầu của mình.

Phương pháp nào thích hợp với hoạt động Digital Marketing.

SHARE