Affordable Approach Method: Phương pháp lập kế hoạch chi phí quảng cáo dựa trên những gì chủ sở hữu hoặc bộ phận tiếp thị của công ty tin rằng công ty có thể chi tiêu cho tiếp thị. Vì các ngân sách như vậy không dựa trên bất kỳ mục đích nào đó, công ty có thể chi tiêu quá ít hoặc quá nhiều so với nhu cầu của mình.

Phương pháp nào thích hợp với hoạt động Digital Marketing.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.