Address Verification Service (AVS) Là công cụ xác thực chủ thẻ bằng địa chỉ tại ngân hàng phát hành.

Authentication Là việc xác thực khách hàng giao dịch trực tuyến. Tại OnePAY, Authentication tương ứng với kết quả xác thực của chương trình 3D Secured.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.